תקנון האתר


 

דף הבית >> תקנון האתר
 1.  כללי
  אתר "סקסי פוקס" (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט, המשמש כחנות אביזרי סקס וירטואלית לגולשי הרשת. השימוש בלשון זכר בשל טעמי נוחות, והאמור בתקנון מתייחס לשני בני המינים בצורה שווה.
  יש לקרוא את התקנון היטב. הרשום בתקנון זה יהווה בסיס משפטי לדיון בינך לבין מפעילי האתר "סקסי פוקס".
  כל פעולה ("פעולה" משמעותה רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר או הזמנת מוצרים) אשר מתבצעת באתר לשם רכישת מוצרים, מהווה הסכמתך לקבלת תנאי התקנון. אם אינך מסכים לכל לתנאי התקנון, אין לעשות שום פעולה באתר.

  המבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח") מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים לכל סעיפיו, וכי לא תהא לו כל טענה ו/או מי מטעמו תביעה במישרין ו/או בעקיפין כנגד בעל האתר ו/או מנהלם ו/או מי שמטעמם. 

  רכישת מוצרים ואביזרים באתר משמעה רכישת מוצרים ואביזרים באמצעות מסחר אלקטרוני.
   
 2. מי רשאי לרכוש מוצרים מאתר זה?
  משתמש אשר רשאי לבצע הליך מכירה צריך להיות בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  1. כל תושב מדינת ישראל אשר גילו 18 ומעלה.
  2. הרוכש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  3. הרוכש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הקיימות בארץ.
  4. הרוכש הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
    
 3. ביצוע הרכישה
  1. רכישת המוצרים באתר מתבצעת באמצעות סימון בעגלת הקניות .
  2. לאחר ביצוע ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך, המעיד על קליטת ההזמנה במערכת בלבד. אישור סופי כאשר יאושר ויחויב התשלום בפועל.
  3. רק לאחר שמפעיל האתר יבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ויקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ואז יבוצעו התהליכים לאספקת המוצרים שהוזמנו על ידך.
    
 4. פרטי המשתמש
  1. הלקוח יידרש בעת הרכישה להזין למערכת האתר את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, ת"ז, מספר טלפון, ישוב מגורים, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
  2. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית וכנגד אותם אלה מגישים פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למפעיליו.
  3. "סקסי פוקס" נוקטת בכל אמצעי הזהירות והתקנים המקובלים בכדי לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ולפי תקן PCI המחמיר. בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, "סקסי פוקס" לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר,
   שייגרם לך ו/או למי מטעמך, במידה מידע זה יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  4. בכדי למנוע תקלות ובכדי שההזמנה תבוצע במהירות, יש להקפיד על הזנת הפרטים הנכונים למערכת, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
  5. אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר ו/או לשירותים אשר מוצעים באתר, יש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שרות.
    
 5. אספקת המוצרים והתשלום
  1. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי.
  2. החיוב אינו מיידי ויתבצע רק בתנאי והמוצר המבוקש זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח.
  3. המחירים המוצגים באתר "סקסי פוקס" כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת ובמפורש.
  4. דמי המשלוח מפורטים בנפרד.
  5. במידה ולא אושר התשלום ע"י חברות האשראי,  יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של "סקסי פוקס" לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
  6. יודגש, כי פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
  7. במידה ולא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה רשאית "סקסי פוקס" לבטל את ההזמנה באופן חד-צדדי.
  8. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי דרך האתר, אלא ביקש כי ייצרו עמו קשר טלפוני לשם קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה ואישור חברת כרטיסי האשראי ומועדי המשלוח של המוצר ייחשב רק ממועד רק לאחר אישור סופי של העסקה, לרבות מחברת כרטיסי האשראי .
  9. יובהר ויודגש, במידה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו מפעילי האתר זכאים לבטל את ההזמנה.
  10. ש.י סחר תדאג לאספקת המוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הזמנת המוצר. ש.י סחר מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בתקנון 5.
  11.  משלוח בארץ:
   1. אנו מתחייבים לספק את המוצר עד 14 יום (להלן:" מועדי האספקה"). אשר חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים בלבד , דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, שבת, ערבי חגים, חגים ומועדים. עם זאת, מפעילי האתר יעשו ככל שביכולתם להקדים את זמני האספקה.
   2. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר מטעמה של "סקס פוקס" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
   3. המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים, לפי בקשת הלקוח. מוצרים אשר יסופקו באמצעות דואר ישראל, יישלחו בהתאם לזמני האספקה הנהוגים בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י "סקסי פוקס" ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגדה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
   4. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם חברת "סקסי פוקס", ובכפוף לרשימת הישובים שבהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם חברת "סקס פוקס" לבצע משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח ויימצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה "סקסי פוקס" הפוסקת הבלעדית.
   5. ב"סקסי פוקס" אין חובה בשימוש במשלוח הן בדואר ישראל והן על-ידי שליחים וניתן יהיה לאסוף את המוצר באופן עצמאי לאחר ביצוע ההזמנה באתר ולאחר בירור מצב המלאי.
     
 6. ביטול הזמנה
  1. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים כפי שהם נשלחו באריזתם המקורית. וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני (ראה דף צור קשר). לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר באמצעות דואר רשום לכתובת אשר תינתן לך.
  2. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח).
  3. בשל אופי המוצר, אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם "סקסי פוקס" ונמצא שהוא לא הוחזר באריזתו המקורית עם כל רכיבי המוצר והאריזה - המוצר לא יזוכה ויוחזר ללקוח על חשבונו בתוספת דמי טיפול.
  4. אין באפשרותך להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה ו/או שכפול ו/או שאריזתם המקורית נפתחה. במקרה של מוצר פגום הינך רשאי לשלוח את המוצר בצירוף קבלה שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר בדואר רשום. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.
    
 7. אחריות
  1. "סקסי פוקס" ו/או מי מטעמה לא מייצרים את המוצרים הנמכרים באתר ואינם נושאים באחריות לטיבם של המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים.
  2. יתכנו הפרשי גוונים בין התצלומים של המוצרים המוצגים באתר לבין גווני הצבעים  המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד "סקסי פוקס" לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, טיב המוצרים, שמות היצרנים וכל היוצא בזה. אם רכשת מוצרים פגומים, באפשרותכם להחליפם, כמפורט בתקנון.
  3. בשום נסיבות לא תחול על "סקסי פוקס" ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי-היכולת בשימוש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל"סקסי פוקס" ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
  4. במידה ואינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, נודה אם תפנה אלינו כדי שנבחן את פנייתך בצומת לב.
  5. "סקסי פוקס" ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם רכישה ו/או ביצוע כל פעולה באתר.
  6. השירות באתר "סקסי פוקס" הוא בשימוש כמו שהוא. לא תהיה תביעה ו/או טענה  ו/או דרישה כלפי "סקסי פוקס" ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
  7. אחריות אינה חלה במקרים של:
   שימוש לא נכון במוצר.
   שברים, שריטות, סדקים וכל נזק חיצוני אחר.

    
 8. מדיניות החזרת מוצרים
  1. כל מוצר, לפני שנשלח לרוכש באתר, נבדק באופן קפדני ביותר.
   המוצר, אשר נמצא תקין וראוי, נשלח באריזתו המקורית ונבדק לפני אריזתו.
  2. בשל העובדה שמדובר במוצר שבא במגע עם הגוף, "סקסי פוקס" כפופה למדיניות החלפת/החזרת מוצרים קפדנית ביותר. עם קבלת המוצר אלינו יישלח הוא למעבדה המתמחה לאביזרי סקס וזה יבדוק באם נעשה בו שימוש כלשהו. לפי החלטת המומחה, ובמידה ויימצא כי שום שימוש לא נעשה במוצר, יהיה באפשרותך לקבל את המוצר לאחר שתוקן, להחליף את המוצר או להחזיר את המוצר.
   במידה ויתגלה כי במוצר נעשה שימוש, לא תהיה באפשרותנו להחליף את המוצר ובמקרה זה המוצר ייבדק ויתוקן ואז יישלח חזרה אליך.

    
 9. שונות
  1.  "סקסי פוקס" לא תישא באחריות כלשהי עם זה במישרין או בעקיפין למקרים בהם רכישה של לקוח לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר לא מאפשרת מלקוח האתר לרכוש מוצרים. 
  2. "סקסי פוקס"  לא תישא בשום אחריות על כל פעילות לא חוקית המבוצעת ע"י לקוחות ו/או כל גורם אחר.
  3. "סקסי פוקס", שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל מכירות לפי שיקול דעתה, במידה ויתגלה לה על פעילות בלתי חוקית .
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון (לרבות באגים כגון "באג 2000" שיחשבו לצורך סעיף זה ככח עליון) ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית הוצאת גוזלי להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
  5. טעות בהדפסה בתיאור המוצר ו/או מחירו ו/או בתנאי התשלום ו/או בתמונת המוצר או בכל הדפסה אחרת המוצגת באתר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאים בעלי האתר, אך לא מחויבים, לבטל את הרכישה הספציפית.
   "סקסי פוקס" שומרת על הזכות לשנות את התקנון ואת כללי ההשתתפות המוצגים  מעת לעת.
    
 10. תנאים נוספים
  1. במידה ונפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לרבות מחירו, לא יחייב הדבר את מפעילי האתר.
  2. התמונות המציגות את המוצרים, נועדו לשם המחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר זה לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
  3. בעל האתר ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש עצמו ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
   בנוסף, החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
  4. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז פתח תקווה בלבד.
  5. אין בהצגת המוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי טיבם ואופיים "סקסי פוקס".
  6.  רישומי המחשב של מפעילי האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 
 
 

   לסל הקניות     

מוצרים עד
99 ש"ח 
אביזרי מין
במבצע
מאמרים
אביזרי מין 
האבטחה
באתר
דיסקרטיות ומשלוחים